Handelsbetingelser

Anvendelse
Vilkårene er gældende for alle Bureau Veritas HSE Denmark A/S’ (herefter BV-HSE) produkter inden for 6.2 emballage, UN godkendt emballage, bøger, ADR-udstyr. Nedenstående betingelser er gældende i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem ordregiver og BV-HSE.
Der tages forbehold for trykfejl ved oplysninger omkring priser i form af en prisliste, brochure eller hjemmeside.

Levering
Leveringstiden er omtrentlig, og delleverancer kan finde sted. Ved nægtelse af modtagelse af produkter på en bestilt leverance uden BV-HSE’s accept vil udgifter forbundet hermed blive debiteret ordregiver.
Ordregiver er forpligtet til at tjekke produkter for eventuelle fejl og mangler ved modtagelse af den af BV-HSE afsendte vare

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Reklamation gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening/brug af produktet. Reklamationsretten gælder ligeledes ikke, hvis ordregiver giver BV-HSE fejlinstrukser i forbindelse med specialfremstillinger.

I forbindelse med reklamationsret dækker BV-HSE returneringsomkostningerne i et rimeligt omfang.
For at kunne behandle din reklamation hurtigst muligt, er det vigtigt, at du skriver afsender på pakken samt vedlæger en kopi af din ordrebekræftelse.

Reklamationsvarer bedes sendt til:
Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Oldenborggade 25-31
DK-7000 Fredericia

Varen der sendes retur, skal sendes forsvarligt, og så vidt det er muligt, i original emballage. Varen skal være i samme stand som ved modtagelse.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.
Returneringsomkostninger skal ordregiver selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til BV-HSE senest 14 dage efter købet, og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives per mail på infohse@dk.bureauveritas.com
I meddelelsen skal du gøre os opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur
Ordregiver hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord - du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet reutr, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Ansvar
BV-HSE er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for ordregiver for fejl ved produktet, dog med de begrænsninger som følger nedenfor. BV-HSE påtager sig ikke ansvaret for:

  •  Indirekte tab i form af drifts-, tids- eller avancetab.
  • Tab af arbejdsfortjeneste, løn, indtægter, opsparing.
  • Tab som kunne have været undgået ved rimelige foranstaltninger fra ordregivers side.
  • Alle elementer, som er undtaget fra garanti eller på grund af force majeure.
  • Variationer i farve, form, vægt, størrelse, tykkelse, materialer og andre specifikationer.

Erstatningskrav rejst i forbindelse med produktet kan dog maksimalt udgøre et beløb svarende til fakturabeløbet i den pågældende aftale.

Underleverandører
BV-HSE er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på BV-HSE’s vegne. En sådan anvendelse af underleverandører ændrer ikke ved de i nærværende dokument beskrevne ansvarsforhold.

Pris og betalingsbetingelser
Faktura forfalder til betaling netto 14 dage fra fakturadato. 
Alle priser er eksklusive moms.
Alle priser på fortløbende aftaler vil blive reguleret hvert år i januar efter lønindekset for den private sektor (ILON 15: Ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer efter branche (TOT Erhverv i alt) og have effekt på den førstkommende faktura.

Ændring og opsigelse af aftale
Beordrer ordregiver en leverance standset, udskudt eller ændret, har BV-HSE ret til at fakturere afbestillingsomkostninger på 10% af beløbet på den bekræftede ordre.

En ordre kan ikke ændres, hvis den er helt eller delvist leveret.
Ved fortløbende aftaler kan aftalen opsiges med 90 dages varsel, før en ny 12 måneders cyklus indtræder.
Afmeldingerne skal ske skriftligt.

Begge parter kan opsige alle indgåede aftaler med skriftlig varsel, hvis den anden part:

  • væsentligt eller vedvarende misligholder indgåede aftaler og ikke udbedrer dette i løbet af 14 dage efter et skriftlig påkrav fra den anden part
  • bliver insolvent eller ikke er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder

Force Majeure
BV-HSE er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes omstændigheder uden for selskabets rimelige kontrol og har ret til forlængelse af fristen for opfyldelse af levering af det aftalte. Disse omstændigheder kan f.eks. være strejke, problemer med leverandør, transport eller produktion, myndighedstiltag, naturkatastrofer og krig. Hvis det varer længere end to måneder, kan denne indgåede aftale opsiges af begge parter uden kompensation.

Afgørelse af tvister
Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration), som træffer endelig og bindende afgørelse i sagen.